Zorg voor het kind

De school probeert zoveel mogelijk preventief (= problemen/achterstanden proberen te voorkomen) en zo weinig mogelijk curatief (= problemen/achterstanden oplossen) te werken. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat een eventuele (taal)achterstand zo snel mogelijk verholpen dient te worden.De preventie begint al bij het aanmelden van nieuwe leerlingen.Bij de aanmelding van de nieuwe, 4-jarige leerlingen, wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van het kind, vanaf de zwangerschap tot de dag van aanmelding. De school hanteert hiervoor een uitgebreide intake-lijst. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in onze regio werken met observatie-lijsten, de KIJK-lijst genoemd. Wij verwachten van ouders dat zij deze lijst overdragen aan de basisschool.

Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een didactisch groepsoverzicht met daarop de bevorderende en belemmerende kenmerken van hun leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep (2 ster), de zorggroep (1 ster) en de verrijkingsgroep (3 ster). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep.

Excellentiebeleid

We hebben hoge verwachtingen van de kinderen. We dagen ze uit op hun niveau. Vooraf toetsen, compacten en verbreden zijn onderdeel van de aanpak voor meer-en hoogbegaafden. Deze kinderen kunnen ook gebruik maken van de plusklassen van OPTIMUS. Door samenwerken, leren van en met elkaar, stimuleren ze elkaar in uitblinken. Daarnaast gebruiken we verschillende programma’s waarmee we de kinderen uitdagen, stimuleren en laten ontwikkelen zoals bijvoorbeeld de digitale leerschool.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Wij zijn het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij hebben een zorgplicht.De wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Dat betekent dat schoolbesturen, in ons geval OPTIMUS, ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden nauw betrokken. In het systeem van passend onderwijs krijgen scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn de zogenaamde zorgarrangementen. Hiervoor wordt het geld dat voorheen aan rugzakjes en ambulante begeleiding werd besteed, op een andere manier verdeeld. De samenwerkende scholen maken een plan om er met dat geld voor te zorgen dat iedere leerling binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs krijgt. In het ene samenwerkingsverband zullen scholen dat anders organiseren dan in een ander samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband waar De Weijerwereld mee te maken heeft is Stromenland (zie ook website www.stromenland.nl).

Er zijn verschillen tussen regio’s in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit ziet. Het idee daarbij is dat scholen binnen een samenwerkingsverband heel gericht kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen en op maat ondersteuning kunnen aanvragen.In de praktijk op De Weijerwereld betekent dit dat de kinderen die specifieke zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen de eigen groep begeleiding krijgen. Er is een intern begeleider die de zorg voor deze leerlingen coördineert. Voor deze kinderen wordt een groeidocument opgesteld en een ontwikkelingsperspectief (OPP). Deze OPP’s worden met de ouders besproken in een overleg.

Voor kinderen met een grotere zorgbehoefte kan een aanvraag voor een zorgarrangement worden aangevraagd via het Multi Disciplinair Overleg (MDO) en indien er sprake is van handelingsverlegenheid kan er een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs worden aangevraagd bij de Toelatingscommissie (TC). Ook hierbij zijn ouders nauw betrokken. In ons schoolondersteuningsprofiel (POS Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021-2022) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen bieden.Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning.• Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel• Onze school biedt basisondersteuning• De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel• De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen m.n. groep 1 t/m 4

Regelmatig wordt het werk van ieder kind, ook van kinderen uit groep 1 t/m 4, door de leerkracht beoordeeld. Deze beoordeling, wordt door de leerkracht in de groepsadministratie geregistreerd. Ook van mondelinge beurten worden aantekeningen gemaakt door de leerkracht. De leerkracht brengt als het ware de dagelijkse ontwikkeling van het kind in beeld.In groep 1-2 wordt de leerling d.m.v. observaties tijdens spel en werk in beeld gebracht. We noemen dit “het volgen van de ontwikkeling van de leerling op korte termijn”. We gebruiken hiervoor “KIJK”. Vanaf groep 3 volgen we de leerlingen met methode gebonden toetsen.Daarnaast gebruikt de school het toetsen uit Cito-Leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. Tweemaal per jaar worden er in alle groepen deze landelijk genormeerde toetsen afgenomen op het gebied van taal, lezen, rekenen. De gegevens die deze toetsen opleveren worden gebruikt om te kijken of het kind voldoende vorderingen maakt en om te zien of ons aanbod voldoende is. Is dat niet het geval dan wordt de intern leerlingbegeleider ingeschakeld om met de groepsleerkracht te kijken wat er aangepast moet worden. Het leerlingvolgsysteem verschaft gegevens over het kind betreffende zijn/haar hele basisschoolperiode, de school volgt de ontwikkelingen dus van jaar tot jaar, op de lange termijn en krijgt zodoende een prima beeld van de cognitieve ontwikkeling van uw kind. De korte en lange termijnontwikkeling geven samen een volledig beeld van de ontwikkeling van uw kind.