MR

De medezeggenschapsraad vindt haar bestaansrecht in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992). De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht houdt in dat de raad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur over bepaalde voorgenomen besluiten, zoals de vaststelling of wijziging van het schoolplan, de organisatie, de vakantieregeling of de besteding van de middelen van de school. Het bestuur moet daarop serieus reageren. Over een aantal zwaarwegende besluiten is het bestuur verplicht instemming te vragen aan de MR.

De medezeggenschapsraad bevordert de openheid, openbaarheid en het onderling overleg van de betrokkenen op school. De raad overlegt dus in feite over alle zaken die in de school spelen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij een deel van deze raad hier bezwaar tegen maakt. Tevens bestaat de mogelijkheid om de notulen in te zien.

Nieuws van de MR:

Als oudergeleding van de MR zijn we al een aantal jaren actief in een vaste samenstelling. Graag stellen we ons nog een keertje voor aan de ouders bij wie nog niet bekend is wie wij zijn.

Rob Nelissen, vader van Tess (brugklas) en Cas (groep 7):

Sinds het schooljaar 2017-2018 maak ik deel uit van de oudergeleding van de MR. Ik vind het belangrijk dat we als ouders onze mening kunnen geven over de zaken rondom het wel en wee van de kinderen en de ontwikkelingen binnen de school. Het is leuk om samen te sparren en ook fijn om te merken dat we binnen de MR echt onze stem kunnen laten horen.

Frank van Dijk, vader van Saar (brugklas), Jur (groep 6) en Tren (groep 4):

Sinds augustus 2016 actief in de MR en de laatste jaren als voorzitter. Ik ben zelf al ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs en wil op deze manier mijn steentje bijdragen aan de MR (als oudergeleding) van de Weijerwereld. Ik vind het enorm belangrijk dat er een goede verbinding is tussen school en ouders. Door goed en actief samen te werken, geven we onze kinderen nog meer kans en de ruimte om zich op allerlei fronten te ontwikkelen. Bij deze nauwe samenwerking mogen en kunnen wij onze stem laten horen en dat voelt goed.

In de afgelopen jaren hebben we al binnen de MR veel zaken mogen bespreken en hebben we als ouders vaak onze adviezen en feedback kunnen delen. Voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de oudergeleding instemmingsrecht over heeft, zijn:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd • vaststelling van de schoolgids
  • vaststelling van het vakantierooster
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan
  • verkeersveiligheid rondom school
  • enz.

Mochten jullie als ouders vragen hebben voor de MR, dan kun je ons altijd aanspreken op het schoolplein. Contact via mail kan ook, hiervoor hebben we het mailadres: mr.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

 

 

 

Jaarplanning schooljaar 2022-2023:

Vergaderdata van de MR in schooljaar 2022-2023 zijn:

  •  

Agenda’s schooljaar 2021-2022:

 

Notulen van deze vergaderingen worden niet meer op deze website geplaatst. Bij interesse zijn deze wel op te vragen via onderstaand e-mailadres:

mr.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit vier leden. Twee ouders en twee teamleden. De leden worden gekozen voor drie jaar.

Oudergeleding: Frank van Dijk en Rob Nelissen

Personeelsgeleding: Imke Kosman en Mariëlle van de Heijden

Heb je vragen of wil je ons spreken? Spreek ons gewoon aan of mail dan naar: mr.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR van OPTIMUS bestaat in de ideale situatie uit veertien leden waarvan de helft uit ouderleden bestaat. Alle leden zijn voorgedragen via een MR van een bij OPTIMUS primair onderwijs aangesloten school. De GMR vergadert circa tien keer per jaar op vooraf vastgestelde data en locaties. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van de centrale directie aanwezig.De GMR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die opbovenschools niveau geregeld worden.