Onze visie

Op De Weijerwereld...

- Leren wij vanuit een veilige basis,

- Is er elke dag rust, regelmaat en structuur,

- Zien wij de ontwikkeling van de kinderen,

- Bieden wij een krachtige leeromgeving.

...om te groeien als wereldburgers.

 

Veilig klimaat:
We creëren een duidelijke, gestructureerde, veilige omgeving waarin onze leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school komen. We gaan respectvol en gelijkwaardig met elkaar om. We bevorderen positief sociaal gedrag, zowel voor het individu als voor de groep als geheel en hebben een open en interactieve (luister)houding. Elk kind is het waard om zich zó te kunnen ontwikkelen, dat het zich staande kan houden zowel nu als in de toekomst met behoud van zijn/haar unieke persoonlijkheid.

Ontwikkeling kind staat centraal:
Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. We stimuleren de kinderen te groeien naar hun mogelijkheden en benutten hun kwaliteiten en talenten. Onze leerkrachten begeleiden, coachen, sturen, geven instructie, dagen uit en bieden oefenstof passend bij de verschillende behoeftes van de kinderen, zodat iedereen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.

Rust, regelmaat en structuur:
Rust, regelmaat en structuur zijn de basiselementen van ons klassenmanagement, zodat iedereen kan werken in een duidelijke en voorspelbare omgeving. Heldere regels en afspraken in de dagelijkse routines bevorderen een rustige werksfeer.

Uitdagende leeromgeving:
Wij werken met moderne materialen waarmee we een uitdagende speel-leeromgeving creëren.   We sluiten aan bij de belevingswereld van onze kinderen en bij de actualiteit. De kinderen leren onder meer samenwerken, communiceren, onderzoeken, kritisch denken, problemen oplossen en zelfstandig werken.

Ouderparticipatie:
Als team van De Weijerwereld zijn we samen met de ouders verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van onze kinderen.Wij hechten als school waarde aan een open communicatie met ouders, waarbij er ruimte is voor ontmoeten, informeren en delen op zowel formele als informele momenten.

De kracht van het team:
Onze leerkrachten zijn experts in onderwijs en opvoeding. We werken vanuit een professionele houding: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.  We zijn een lerende organisatie. We leren van en met elkaar en verbeteren ons continu. We ontwikkelen en benutten elkaars kwaliteiten.